Privacyverklaring

 

Privacyverklaring EénGroep B.V.

Deze privacyverklaring gaat over ons privacybeleid. Ons privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties, contactmomenten en overeenkomsten met EénGroep B.V. EénGroep B.V. is gevestigd aan de Spaceshuttle 6-D, 3824 ML, in Amersfoort en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32116074.

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en van onze klanten. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ook vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden en welke rechten u heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u deze gegevens aan ons doorgeeft of doordat wij deze gegevens van een ander ontvangen. U geeft ons uw persoonsgegevens door op het moment dat u ons belt, een brief stuurt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult, onze website bezoekt, van onze webwinkel gebruik maakt, een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat. Wij ontvangen van een ander uw gegevens op het moment dat wij kijken in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, in openbare bronnen, op sociale media, etc. Ook kan uw werkgever of een leverancier ons deze gegevens geven.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van het gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat EénGroep B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. EénGroep B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verlenen van toegang tot een beveiligde omgeving op onze website
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Het voorbereiden van offertes en overeenkomsten
 • Het afhandelen van een sollicitatie
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • Het toesturen van een nieuwsbrief
 • Het deugdelijk uitvoeren van de administratie
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot EénGroep B.V., tot haar relaties en tot haar medewerkers

Wij beperken het gebruik van de persoonsgegevens zo veel mogelijk. Dit houdt in dat wij alleen die gegevens gebruiken die voor het specifieke doel nodig zijn.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Binnen EénGroep B.V. hebben alleen medewerkers die het nodig hebben voor de uitoefening van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken die bij ons bekend zijn:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Btw-nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (van werknemers)
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookies
 • Uw locatiegegevens (met uw toestemming)
 • Klik- en surfgedrag.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. De volgende keer dat u onze website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw apparaat wordt herkend. Ze verzamelen informatie die noodzakelijk is om optimaal gebruik te kunnen maken van een website. Sommige cookies op de websites worden geplaatst door ons, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Cookies van derden kunnen ook buiten onze website gegevens verzamelen. 

In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over de cookies die wij (kunnen) gebruiken, waarvoor etc. Zie hiervoor www.eengroep.nl/nl/home/cookiebeleid.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens niet langer dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met EénGroep B.V.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

In dergelijke gevallen zal EénGroep B.V. hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten hebben

Gegevensbeveiliging

EénGroep B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken ook gebruik van een beveiligde websiteverbinding.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier, door ons een e-mail te sturen via info@eengroep.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 033-4658177 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en daarmee deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website in onze privacyverklaring worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De versie die u nu leest is versie 2 (geldig vanaf 1 oktober 2022).

Contactgegevens

EénGroep B.V.

Spaceshuttle 6-D

3824ML Amersfoort

Telefoon:033-4658177

E-mail: info@eengroep.nl

KvK: 32116074